Aktuellt

 
Affisch Tom Nilsson

Mer information på http://tomtrasnidare.com/

 

Göran Dalgren

 

Mer information på http://www.dalgrenkonst.se/

 

ÅRSMÖTE I LYSEKILS KONSTFÖRENING

Söndagen den 15 mars 2020 kl. 15.00 i Lysekils Konsthall

 

Dagordning:

 1.  Mötets öppnande
 2.  Val av ordförande, sekreterare samt två justerare för mötet
 3.  Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande
 4.  Styrelsens verksamhetsberättelse
 5.  Ekonomisk berättelse
 6.  Revisorernas berättelse
 7.  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 8.  Val av ledamöter och ersättare i styrelsen
 9.  Val av valberedningen, två ledamöter, varav en utses som sammankallande
 10.  Val av revisorer
 11. Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår
 12. Övriga frågor
 13.  Mötets avslutande

Efter mötet kommer konstnären Göran Dalgren och håller föreläsningen ” Från raka streck till krökta – min målarresa”

Välkommen på årsmötet!

Styrelsen för Lysekils Konstförening